کفسابی سرامیک

برای اینکه بتوان از کفسابی سرامیک استفاده کرد باید حتما لقمه ساب دستگاه را تنظیم نموده تا آسیبی به سنگ شما پس از انجام کفسابی نرسد ما می توانیم شما را در کفسابی سرامیک راهنمایی کنیم.