ساب زدن سنگ

ما در مجموعه اجاقی عمل ساب زدن سنگ را برای شفافیت پیدا کردن سنگ شما ، یکدست شدن سنگ ، از بین رفتن ترک ها روی سنگ و از بین رفتن آلودگی و چرک بر اثر مواد شیمیایی انجام می دهیم.